FAQs Complain Problems

तेस्रो गाउँसभा

मिति २०७६-०६-१५ गते यस बलान बिहुल गा.पा.को तेस्रो गाउँसभाद्वारा आ.व.२०७६/०७७ को नीति तथा बजेट कार्यक्रम (चालू तर्फ रु. १५५६६४ र पुजिगत तर्फ रु.१६५९५५ गरी जम्मा रु.३११६१९००० ) यस गा.पा.अन्तर्गत का सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा सर्व सहमतिले परित भयो

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि