FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

, , , , ,

यस बलान बिहुल गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको विद्यालयबाट नेपाल सरकारको विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिले प्रदान गर्ने विपन्न लक्षित छात्रवृति पाउने विद्यार्थीहरुको नामावली साथै विद्यार्थी कबुलियतनामा भरी भर्न लगाई iemis.doe.gov.np मा विवरण अनलाईन प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धी सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सूचना | 

Pages